Προφίλ

Η επιστήμη της γεωγραφικής πληροφορίας (που συνδυάζει μεταξύ άλλων τη χωρική ανάλυση, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τη θεματική χαρτογραφία) μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά το σχεδιασμό του χώρου. Ιδιαίτερα με την ποσοτικοποίηση και μέτρηση των χωρικών φαινομένων μπορεί να συμβάλει τόσο στην κατανόηση των προβλημάτων όσο και στη στόχευση και αποτίμηση πολιτικών.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των ποσοτικών μεθόδων γεωγραφικής ανάλυσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση δεδομένων, της θεματικής χαρτογραφίας, της τηλεδιερεύνησης και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 286/1996 (Α΄ 200 , μετονομάστηκε με την ΥΑ Β1/398 (Β΄ 993 24.10.1997) και έλαβε τη σημερινή του ονομασία με την ΥΑ Β1/4641 (ΦΕΚ Β΄76 24.1.2005).